Esmaspäev

13

Aprill

TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                       9. aprill 2015 nr 18

 

Volikogu liikme volituste taastumine ja asendusliikme volituste lõppemine

 

Tõlliste Vallavolikogu valis 11.11.2013. a istungil vallavanemaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud volikogu liikme Madis Gross’i, kes sai oma volitused vallavanemana vallavalitsuse ametisse kinnitamise päevast. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna järgmine asendusliige Rein Randver ei tohtinud vastavalt Riigikogu liikme staatuse seaduse § 24 lõikele 1 olla Riigikogu liikme volituste ajal vallavolikogu liige. Seoses Rein Randver’i Riigikogu liikme volituste lõppemisega on ta esitanud avalduse Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asumiseks. Volikogu liikme volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes oli määratud viimasena asendama samas erakonnas kandideerinud volikogu liiget.        

Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 201 lõiked 1, 2 ja 4, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asub Rein Randver. 

2. Seoses Rein Randver’i Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asumisega lõpevad Heikki Järlik’u volitused Tõlliste Vallavolikogu liikmena.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees