Teisipäev

03

Detsember

                                                    TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                  2. detsember 2013 nr 17

Volikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine

Tõlliste Vallavolikogu valis 11.11.2013. a istungil vallavanemaks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirjas kandideerinud volikogu liikme Madis Gross’i, kes sai oma volitused vallavanemana vallavalitsuse ametisse kinnitamise päevast. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna järgmine asendusliige on Rein Randver, kes vastavalt Riigikogu liikme staatuse seaduse § 24 lõikele 1 ei tohi olla Riigikogu liikme volituste ajal vallavolikogu liige. Rein Randver on teatanud, et täidab Riigikogu liikme volitusi kuni Riigikogu liikme volituste lõppemiseni. Sotsiaaldemokraatliku Erakonna järgmine asendusliige Heikki Järlik on teatanud, et on valmis asuma volikogu liikme kohale.  
Arvestades eeltooduga ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p 1 ja 11, § 19 lg 3, § 20 lg 1, 3, 4 ja 5, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste Vallavolikogu 11.11.2013 otsuse nr 22 “Vallavanema valimine”, Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013 otsuse nr 32 „Tõlliste Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja koosseisu kinnitamine“ ja Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Peatada volikogu liikme Madis Gross’i volitused seoses tema valimisega Tõlliste vallavanemaks ja lugeda Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Heikki Järlik.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees