Neljapäev

14

November

                                                      TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                 14. november 2013 nr 15

Volikogu liikme volituste lõppemine ja asendusliikme määramine

Tõlliste Vallavolikogu liige Jüri Kattai on esitanud avalduse (registreeritud 12.11.2013 a), milles teatab oma tagasiastumisest Tõlliste Vallavolikogu liikme staatusest.
Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõike 1 punkti 2, § 20 lõiked 1, 2, 4 ja 5, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Lugeda volikogu liikme Jüri Kattai volitused lõppenuks enne tähtaega seoses tema tagasiastumisega ja lugeda Tõlliste Vallavolikogu liikmeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimene asendusliige Pilvi Värnik.

2. Otsust on võimalik vaidlustada Valga maakonna valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees