Kolmapäev

11

September

                                                     TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                   10. september 2013 nr 6

Liisuheitmise aja ja koha määramine

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, § 37 lg 2 ning Vabariigi Valimiskomisjoni 7. juuli 2009. a määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ § 16 lg 1 ja 2 alusel, Tõlliste valla valimiskomisjon

 OTSUSTAB:

1. Määrata Tõlliste valla valimisringkonnas nr 1 registreeritud erakondade ja valimisliitude registreerimisnumbrite järjekorra selgitamiseks läbiviidava liisuheitmise toimumise ajaks 13. september 2013. a kell 11:00 ja kohaks Tõlliste Vallavalitsuse hoone (Kesk tn 6, Laatre alevik, Valgamaa) saal.

2. Teavitada liisuheitmise ajast ja kohast Tõlliste vallas kandideerivate erakondade ja valimisliitude volitatud esindajaid.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.

Eve Eisen
Valimiskomisjoni esimees