Reede

30

Juuni

                                                                     TÕLLISTE VALLA VALIMISKOMISJON

OTSUS

Laatre                                                                                                                                                                                                                                           30. juuni 2017 nr 1

Volikogu liikme volituste taastumine

Tõlliste Vallavolikogu liige Marek Käis esitas 12.08.2016. a avalduse, milles palus lõpetada oma volitused volikogu liikmena. Valimisliit Tõlliste Edukaks järgmine asendusliige Piia Ardel teatas kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Vallo Virnas teatas kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös, kuid ta viibis valimiskomisjoni otsuse tegemise ajal ajateenistuses. Asendusliikme Kaili Haggi elukoht 24.08.2016. a seisuga oli Eesti rahvastikuregistri andmetel teises kohalikus omavalitsuses. Asendusliige Timo Arbeiter teatas kirjalikult, et ei soovi osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Asendusliige Veiko Ardel teatas kirjalikult oma soovist osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Vallo Virnas ei viibi enam ajateenistuses ning on esitanud avalduse, milles soovib osaleda Tõlliste Vallavolikogu töös. Arvestades eeltooduga ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 201 lõiked 1, 2 ja 4, Tõlliste valla valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuse nr 11 “Tõlliste Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine”, Tõlliste valla valimiskomisjon

OTSUSTAB:

1. Taastada Vallo Virnas’e volitused Tõlliste Vallavolikogu liikmena.

2. Seoses Vallo Virnas’e Tõlliste Vallavolikogu liikmeks asumisega lõpevad Veiko Ardel’i volitused Tõlliste Vallavolikogu liikmena.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Vabariigi Valimiskomisjonis kolme päeva jooksul selle tegemisest.

4. Otsus jõustub allakirjutamisega.

 

Eve Eisen

Valimiskomisjoni esimees