Kolmapäev

03

Veebruar

Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks“ projektikonkursi eesmärgiks strateegiast tulenevalt on:

Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitmekesiste tegevusvõimalustega kogukonnad.

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatavad projektitaotlused lepitakse kokku omavalitsuspiirkonnas toimuval kogukonnaesindajate koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, mida nendest on sel aastal kõige otstarbekam lahendada LEADER-meetme projektitoetuse kaasabil.

Tule Tõlliste valla kogukonnaesindajate koosolekule Laatre vabaajakeskusesse 10. veebruaril kell 17:00. Vestleme ja otsustame, millist strateegiast tulenevat eesmärki me püüdma lähme, kuidas, millise projektiga, kes oleks taotleja ning mis haakuks ka meie arengukavadega. Erinevate arengukavadega oleks paslik eelnevalt tutvuda valla veebilehelt.

Koosolekule oodatakse osalema esindajaid kõigist meie vallas tegutsevatest MTÜ-dest, seltsingutest, küla poolt aktsepteeritud külavanemaid jt.

Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta koostab taotleja projektitaotluse. Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta saab Partnerluskogu koduleheküljelt http://www.valgaleader.ee/projektitoetused/meede1.html. Teiste hulgas on nõutavateks dokumentideks ka koosoleku protokoll koos osalejate nimekirjaga.

Infot tuleb jagama ka Partnerluskogu kogukonnameetme koordinaator Aili Keldo.

Taotlusvoor avatakse kevadel 2016. Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on 27000 €

leader-uudis

Neljapäev

28

Jaanuar

 

Valga maavalitsus annab teada Valga maakonnaplaneeringu ja maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalikust väljapanekust ning avalikust arutelust.

 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maakonna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb. Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvajaduste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute koostamisele.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega kaasneb piiriülene keskkonnamõju.
 

 

Maakonnaplaneeringu algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega nr 337. KSH algatas Valga maavanem 16.09.2013 korraldusega nr 1-1/2013/347. Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on Valga Maavalitsus ning kehtestaja Valga maavanem.

 

 

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 01. veebruarist kuni 29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees, teistes linnades ja kõikides Valga maakonna valdade keskustes nende tööajal. Maakonnaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda maavalitsuse kodulehel https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnaplaneering-avalikustamiseks.

 

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid maakonnaplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) aadressil Valga Maavalitsus, Kesk tn 12, Valga või  elektronpostiga aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 kell 15.00 Valga Maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga).

 

Lisainfo: Margis Sein See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., tel 766 6133

 

Kolmapäev

06

Jaanuar

Laatre Vabaajakeskusesse 12. jaanuaril kell 17.00.

 

Tutvustame: 

  • Valgamaa Partnerluskogu strateegiat aastateks 2015-2020,
  • toetusvõimalusi piirkonna arendamiseks järgmistel aastatel,
  • taotlemise tingimusi.

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu on koostöökogu, mis ühendab era-, omavalitsus- ja mittetulundussektori organisatsioone ning mille eesmärgiks on kohalik areng Valgamaal. Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on kaheksa Valgamaa valda - Karula, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru.

www.valgaleader.ee

Kolmapäev

06

Jaanuar

Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakond teeb ettepaneku korraldada eterniidijäätmete kogumise projekti kuuendat vooru. Uue projekti elluviimist saab hinnanguliselt planeerida ajavahemikuks sügis/talv 2016. Seoses eeltooduga palume Teil avalikustada kohaliku omavalitsuse kodulehel, valla/linna ajalehes või muul efektiivsel viisil alljärgnev teade:

„Algas eterniidijäätmete kogumise projekti VI vooru ettevalmistamine. Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses. Jäätmete transport kogumikohta tuleb jäätmevaldajal iseseisvalt organiseerida.

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumise VI voor toimub hinnanguliselt sügis/talv 2016.

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 31.01.2016. Registreerimiseks palume saata täidetud registreerimisleht Tõlliste Vallavalitsuse e-posti aadressile vald <See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.; või tuua Tõlliste vallavalitsusse aadressil .Kesk 6 Latre alevik Valgamaa 68314 Palun veenduge, et Teie registreerimisleht jõudis aadressaadile.“

Teate eelviimases lauses ning registreerimislehel (registreerimislehe vorm lisatud) täitke lüngad vastavate andmetega (valla/linna nimetus ja kontaktid). Elanikel peab olema võimalus täita vormikohane registreerimisleht, kas elektrooniliselt või kohalikus omavalitsuses paberkujul.

docEterniidi_registreerimisleht_VI_voor-2.doc

Teisipäev

29

Detsember

Täna 29. detsembril kel 16:00 on võimalik Tõlliste ja Õru valla patsientidel kohtuda Tsirguliina arstipunktis (Nooruse tn 1) uue perearsti Katrin Palover'iga. Olete oodatud!  

Reede

18

Detsember

Tõlliste Vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide ülesseadmise Tõlliste valla teenetemärgi andmiseks. Teenetemärk antakse füüsilisele isikule Tõlliste vallale osutatud eriliste teenete eest. Ettepaneku teenetemärgi andmiseks võib esitada igaüks. Ettepanek teenetemärgi kandidaadi esitamiseks tuleb esitada Tõlliste Vallavalitsusele hiljemalt 15. jaanuariks 2016 a. Ettepanek peab sisaldama teenetemärgi kandidaadiks esitatava isiku nime, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskoha ja teenete kirjeldust. Vallavalitsus esitab oma ettepanekud teenetemärgi kandidaadi kohta volikogule hiljemalt 15. veebruaril. Teenetemärgi andmise otsustab Tõlliste Vallavolikogu. Teenetemärk antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeval ühele isikule.

Uudised