Pearaamatupidaja ametijuhend1. ÜLDOSA

1.1 Ametikoha nimetus: pearaamatupidaja

1.2 Ametisse nimetamine: ametisse nimetab vallavanem

1.3 Kellele allub: vallavanemale

1.4 Alluvad: raamatupidaja

1.5 Asendaja:                                                     

1.6 Asendab:

                                                      

2. AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK                    

2.1 Vallavalitsuse ja selle hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine, edasiarendamine ja   üldjuhtimine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

3. TEENISTUSKOHUSTUSED

3.1 Juhib ja korraldab vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamist vastavalt Eesti Vabariigi raamatupidamise seadusele, raamatupidamise toimkonna juhenditele, valla raamatupidamise sise-eeskirjale ja heale raamatupidamistavale.

3.2 Koostab raamatupidamise sise-eeskirja ja esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

3.3 Kindlustab varade arvestuse ja ümberhindamise ning inventuuride läbiviimise.

3.4 Oma valdkonna dokumentide registreerimine dokumendiregistris Amphora.

3.5 Osaleb valla eelarve projekti koostamisel ja ettevalmistamisel, teostab  eelarve täitmise kontrolli allasutuste lõikes.

3.6 Teostab hankijate arvete eksporti SEB  panka – maksekorralduste kinnitajana.

3.7 Töötab välja ja esitab vallavalitsusele ja vallavolikogule raamatupidamise valdkonda reguleerivate määruste, otsuste ja korralduste eelnõud.

3.8 Koostab ja esitab raamatupidamisaruanded ( kvartali- ning aastaaruanded) vastavalt seadusele.

3.9 Võtab osa volikogu ja valitsuse istungitest, kus arutatakse valla eelarvet, valla raha kasutamist ja raamatupidamisega seonduvaid küsimusi.

3.10 Saldoandmiku edastamine Rahandusministeeriumile.

3.11 Valla laenude, nende garanteerimise ja tagasimaksmise korraldamine.

3.12 Projektidega toetatud tegevuste kulude kontroll, aruannete esitamine.

3.13 Oma valdkonnaga seotud aruannete, õiendite ja teiste dokumentide koostamine, kirjadele vastamine.

3.14 Maksude ja teiste tulude laekumise jälgimine.  

3.15 Ettepanekute ja eelnõude koostamine valla eelarve reservfondist vahendite eraldamiseks.

3.16 Põhivarade ja  bilansivälise vara  arvestus -  aktide koostamine, vara arvelevõtt isikute lõikes.    

3.17 Kuritarvituste, ülekulude ja raiskamiste avastamisel informeerib koheselt vallavanemat ja võtab ette abinõud nende lõpetamiseks.

3.18 Täidab muid vallavanema poolt antud ühekordseid ametialaseid vajalikke  ülesandeid.

  

4. ÕIGUSED

Pearaamatupidajal on õigus:

4.1 mitte alla kirjutada dokumentidele, mis ei ole kooskõlas vastavate õigusaktidega;

4.2 teha ettepanekuid vallavanemale raamatupidamise paremaks korraldamiseks;

4.3 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente volikogu ja vallavalitsuse liikmetelt, valla ametnikelt ning  hallatavatelt asutustelt;

4.4 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti – ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel sh. saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku transporti või transpordikulude hüvitist;

4.5 saada ametialaselt vajalikku täienduskoolitust.

 

5. VASTUTUS

Pearaamatupidaja vastutab:

5.1 üksnes nende dokumentide eest, mis on talle tutvumiseks esitatud ning ulatuses, millega ta oli nõus;

5.2 vallavanema ees pearaamatupidajale pandud teenistuskohustuste õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest;

5.3 blankettide ja arvutiprogrammide nõuetekohase hoidmise ja säilimise eest;

 

6. KVALIFIKATSIOON

Pearaamatupidaja ametikohal on nõutav:

6.1 erialane keskeriharidus või  kõrgharidus;

6.2 raamatupidamist reguleerivate õigusaktide tundmine;

6.3 3arvutikasutamise oskus raamatupidamisprogrammidega;

6.4 ausus, täpsus, vastutustunne.

 

7. AMETIJUHENDI MUUTMINE

7.1  Käesolevat ametijuhendit saab muuta poolte kokkuleppel või vallavanema poolt enne uue pearaamatupidaja töölevõtmist.