Raanatupidaja-personalitöötaja ametijuhend

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Ametikoha nimetus: raamatupidaja-personalitöötaja

1.3 Ametisse nimetab: vallavanem

1.4 Kellele allub: vallavanem, pearaamatupidaja

 

2. TÖÖ  EESMÄRK

2.1 Ametikoha eesmärgiks on valla finantsmajandusliku tegevuse korraldamine vastavalt raamatupidamise siseeeskirjale ja asutuse personalitöö korraldamine.

3. TEENISTUSKOHUSTUSED

3.1  tööajaarvestuse tabelite koostamine, koondandmiku ja palgalehtede koostamine.
3.2 töötasude ja haigustasude õigeaegse arvestuse pidamine, maksude arvestus (tulu- ja sotsiaalmaks, pensioni- ja töötuskindlustusmaks), tõendite väljastamine.

3.3 algdokumentide olemasolu ja õigsuse kontrollimine ( tarnijate arved), nende kondeerimine ja arvutiprogrammi sisestamine.

3.4 raamatupidamisaruannete ja statistiliste aruannete tähtajaline koostamine ja esitamine.

3.5 arvete koostamine ja  väljastamine.

3.6 valla eelarve koostamisel osalemine.

3.6 valla eelarve koostamisel osalemine.

3.7  puhkusegraafikute koostamine vallavalitsuse ametnikele ja töötajatele ning hallatavate asutuste juhtidele.

3.8  töölepingute koostamine ja vormistamine.

3.9  puhkusreservide arvestus

3.10 maksuametile igakuiste maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine.

3.11 IF 3 ja IF 8 (õppemaksud ja isiklik sõiduauto) koostamine ja maksuametile esitamine.

3.12 asutuste registri pidamine ja muudatuste saatmine Rahandusministeeriumi.

3.13 bilansilisade koostamine aastaaruandele.

3.14 materjalide arvestus (küte, toiduained), sõidulehtede väljastamine.

3.15 koolipiima ja koolipuuvilja aruannete koostamine ja PRIA-sse  esitamine.

3.16 personalialaste käskkirjade, korralduste koostamine ja vormistamine ( puhkused, lähetused jne) ning asjaosalistele teatavaks tegemine, ametijuhendite koostamine.

3.17 isikukaartide, teenistuslehtede täitmine, kaadriarvestus.

3.18 sotsiaal- ja tervisekindlustuse aruannete koostamine ja rahataotluse esitamine pensioniametile, töövõimetuslehtede täitmine ja haigekassasse saatmine.

3.19 elektrinäitude kogumine ja saatmine Eesti Energiasse, veenäitude, elektrinäitude telefonikulude ja prügi jaotus asutuste vahel.

3.20 töötajate registri pidamine Maksu- ja Tolliameti registris.

3.21 raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega kursis olemine ja nende pidev järgimine.

3.22 raamatupidamis- ja personalidokumentide arhiveerimine.

3.23 oma valdkonna dokumentide registreerimine dokumendiprogrammis Amphora.

3.24 personalialaste kirjade ja tõendite koostamine ning väljastamine.

3.25 töötajate nõustamine personaliküsimustes.

3.26 muude ühekordsete ülesannete täitmine vastavalt  vallavanema korraldusele.

 

4. VASTUTUS

4.1 käesoleva ametijuhendi piires tema poolt väljastatud dokumentide ning informatsiooni õigsuse eest;

4.2 ametijuhendis toodud tööülesannete õigeaegse ja kvaliteetse täitmise eest;

4.3 tema käsutusse antud vallavara sihipärase kasutamise eest;

4.4 teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna- ja eraellu   puutuvate andmete ning muu ainult asutusesiseseks kasutamiseks määratud informatsiooni  hoidmise eest.

4.5 talle materiaalselt vastutusele antud vara eest

5. ÕIGUSED

Raamatupidaja-personalitöötajal on õigus:

5.1 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente volikogu ja valitsuse liikmetelt ning ametnikelt ja ametiasutuse hallatavatelt  asutustelt;

5.2 teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja  probleemide lahendamiseks;

5.3 saada teenistuseks vajalikku eri-, kutse- ja ametialast täiendkoolitust vastavalt eelarve   võimalustele;

5.4 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat vastavalt eelarve võimalustele ning tehnilist abi nende kasutamisel;

5.5 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku transporti või seaduste alusel transpordikulude  hüvitamist.

 

6. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

Raamatupidaja-personalitöötaja ametikohal on nõutav:

6.1 erialane keskeriharidus või kõrgharidus;

6.2 raamatupidamist ja personalitööd reguleerivate õigusaktide tundmine;

6.3 arvutikasutamise oskus raamatupidamisprogrammidega;

6.4 ausus, täpsus, vastutustunne.

 

Töökorralduse muutumisel vaadatakse ametijuhend üle ning tehakse vajalikud muudatused, kuid mitte tihedamini, kui üks kord aastas ainult poolte kokkuleppel.