2011. aasta ja 2012. a viimased 5 kuud kujunesid Tõlliste valla Sooru küla veemajandusele sündmusterohkeks perioodiks. Valla ühiskanalisatsioon tegi oma arengus märkimisväärse hüppe. Sooru külas saime viia ellu olmereovee kanalisatsiooni süsteemi uuendamise suure osa arengukavast – vana amortiseerunud maa-alune korterelamuid teenindav olmereovee kanalisatsioonitorustik on uuendatud. Elamute  ning lastepäevakodu jaoks on paigaldatud 414 meetrit uut kanalisatsioonitorustikku ja 45 uut kanalisatsiooni jaotus- ning harukaevu. Seega Sooru külas korterelamute kvartalis vana avariilises seisukorras olnud kanalisatsioonitorustik on nüüd asendatud uute plastmaterjalist torudega. Taastatud on majade juures olevad kõnniteed. Varasematel aastatel probleemiks olnud pinnasesse ja sealt keldritesse reovee sissetung on peatatud. Uue torustiku tihedate toruliitmike ning kaevude kaudu pinnasevee sattumine kanalisatsioonivõrku on nüüd välistatud. Pikaajalises perspektiivis järgnevatel aastatel on vallal kavas rekonstrueerida ka ülejäänud Sooru vana kanalisatsioonitorustik.

Samaegselt Väike-Emajõe äärde on väljaehitatud uus Sooru reoveepuhasti ja selle kõrval korrastatud ilme on saanud biotiikide kaskaad. Sooru reoveepuhasti projekt on oma lahenduselt ainulaadne, samas ta kätkeb endas aastakümnete pikkuses praktikas läbiproovitud aktiivmudatehnoloogial töötava annuspuhasti reovee rehabiliteerimise põhimõtteid. Uus puhasti on võimeline puhastama ca 30 m3 reovett ööpäevas. Projekti väljatöötamisel on seatud ette eesmärk saavutada olmereovee võimalikult suur puhastusvõime optimaalse energiakuluga. Projekt on suunatud tulevikku, kuna meil on teada, et alates 2018. aastast Eestis karmistuvad nõuded väikeasulate reoveepuhastite töövõimekusele. Näiteks kui praegu uutel rajatavatel reoveepuhastitel heitvees fosfori sisaldus ei tohi ületada ühes liitris 1,5 mg, siis 2018. aastal heitvees normatiivne fosfori kontsentratsioon ei või ületada 1,0 mg/liitri kohta. Väike-Emajõgi on väga reostutundlik heitvees sisalduvate lämmastiku ja fosfori suhtes, ning peatades nende loodusele kahjulike reoainete sattumise jõkke meie hoiame ära jõekalda äärse taimestiku vohamise ja selle tulemusel vee eutrofeerumise. Vooluveekogu eutrofeerumine tähendab vee loomuliku hapnikuga rikastamise võime kadumist, mille tulemusel jõe- või järvevees lakkab toimimast normaalne elutegevus taimedele ja vees elutsevatele loomadele. Ehitustööde käigus likvideeriti 1970-tel aastatel ehitatud vana puhasti ringkanali metallkonstruktsioonid, lammutati inimestele ohtlikud kaevud ja muud amortiseerunud rajatised. Aastaid räämas seisukorras olnud maa-ala on heakorrastatud. Biotiikide puhastamisega sai 2011. aastal eluks uue impulsi puhastusseadmete järelpuhastus. Uut puhastit ümbritseb tugevast tsingitud terasest varbpiirdeaed.

Kanalisatsioonitorustiku ehitustööd Sooru külas on tehtud Valga ehitusfirma RST Valga OÜ poolt, reoveepuhasti ehitusel oli töövõtjaks Eviko AS. Projekti organisatsiooniline osa oli korraldada  Valgamaa Omavalitsuste Liide keskkonnaosakonnal. Ehituse omaniku järelevalvet tööde teostamisel toimetasid Infragate Eesti AS ja Rolson Ehitus OÜ.

Kahe veemajanduse rekonstrueerimise projekti ehituse teostus läks maksma kokku natuke alla 200 tuh. EUR, millest 85% on kaetud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahalise toetusega. Ülejäänud 15% ehitustööde maksumusest oli Tõlliste valla omafinantseering.  

Avo Zimmermann
Valgamaa OVL keskkonnaspetsialist.