Tõlliste Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 6. oktoobril algusega kell 15:00 vallamajas.

PÄEVAKORD:

1. Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamise ja läbiviimise delegeerimine vallavalitsusele

2. Tõlliste Vallavolikogu 25.11.2013. a otsuse nr 32 „Tõlliste Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja koosseisu kinnitamine“ muutmine

3. Tõlliste Vallavolikogu 12. septembri 2011. a määruse nr 15 „Koolilõuna maksumuse ülempiiri kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine

4. „Tõlliste valla arengukava aastani 2020“ muutmine

5. Tõlliste valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018

6. Ülevaade Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni tegevusest

7. Informatsioon vallavalitsuse tegevusest