Tõlliste Vallavalitsuse 15. juuni istungil otsustati:

1) maksta vallaeelarvest sünnitoetust ühele isikule ja küttetoetust ühele üksi elavale vanurile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad; 

2) arvestades Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 14.06.2011. a ettepanekutega maksta sotsiaaltoetust viiele majanduslikult raskes olukorras olevale isikule;

3) seada hooldus ja maksta hooldajatoetust ühele raske puudega isikule;

4) määrata ja maksta toimetulekutoetust kuuele isikule;

5) lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isikud, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas.