Tõlliste Vallavalitsuse 1. juuni istungil otsustati:

1) maksta ühekordset sünnitoetust ühele perele;

2) väljastada projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le alajaama projekteerimiseks Sooru külla ja alajaama ümberehitamiseks Jaanikese külas asuval Metsniku kordoni katastriüksusel;

3) väljastada ehitise kasutusluba Tsirguliina alevikus asuva Sangaste raudteejaama alajaama kasutuselevõtuks;

4) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitusload komplektalajaama püstitamiseks Iigaste külas asuvale Rohtla kinnistule ja Tõlliste külas asuvale Mustajärve kinnistule, maakaabelliinide  ja liitumiskilbi püstitamiseks Sooru külas asuvale katastriüksusele tunnusega 82002:001:0980 ning õhuliinide L 3509 ja L3510 rekonstrueerimiseks.