Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 11. mai istungil otsustati:

1) väljastada OÜ-le LINNU TALU projekteerimistingimused lokaalse kanalisatsiooni ja sõnnikuhoidla projekteerimiseks; 

2) maksta vallaeelarvest sünnitoetust ühele isikule ja küttetoetust ühele üksi elavale vanurile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad; 

3) arvestades Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 09.05.2011. a ettepanekutega maksta sotsiaaltoetust viiele majanduslikult raskes olukorras olevale isikule;

4) eraldada II kvartali tegevustoetuseks MTÜ-le Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK 1853,25 eurot;

5) määrata ja maksta toimetulekutoetust 13 isikule.