Tõlliste Vallavalitsuse 20. aprilli istungil otsustati:

1) lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isik, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas;

2) määrata ja maksta toimetulekutoetust 3-le isikule.