Tõlliste Vallavalitsuse 6. aprilli istungil otsustati:

1) nõustuda Tinu kõrgepingeliini katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks;

2) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kasutusluba ehitise nimetusega EHAK 8248 liitumine elektrivõrguga kasutuselevõtuks; 

3) lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isik, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas;

4) arvestades Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 06.04.2011. a ettepanekuga maksta sotsiaaltoetust ühele majanduslikult raskes olukorras olevale isikule;

5) määrata ja maksta toimetulekutoetust 19-le isikule.