Tõlliste Vallavalitsuse 2. märtsi istungil otsustati:

1) lugeda talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isik, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas;

2) eraldada vallaeelarvest I kvartali tegevustoetuseks 1853,25 eurot MTÜ-le Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK.