Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 16. veebruari istungil otsustati:

1) maksta vallaeelarvest ühekordset  küttetoetust kahele üksi elavale vanurile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad; 

2) määrata ja maksta toimetulekutoetust 15-le isikule;

3) muuta Tõlliste Vallavalitsuse 24.11.2010. a korraldust nr 300 „Sooru külas Kesk 11a asuva  maaüksuse erastamine“ seoses maaüksusele uue maksustamishinna määramisega;

4) lugeda talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isik, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas.