Tõlliste Vallavalitsuse 2. veebruari istungil otsustati:

1) kinnitada Tsirguliina Lasteaia, Laatre Lasteaia ja Sooru Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikud maksumused 2011 aastaks; 

2) määrata ametikohaks, mille ülesannete hulka kuulub koolikohustuslike isikutega tegelemine – sotsiaaltöötaja lastekaitse alal; 

3) maksta toimetulekutoetust 6-le isikule;

4) eraldada vallaeelarve reservfondist 508,64 eurot Paju lahingu mälestusmärgi ja Põhjapoegade mälestusmärgi juurde valmistatud mälestustahvlite ja nende paigaldamisega seonduvateks kuludeks;

5) vabastada 2011. aasta maamaksust 31 avalduse esitanud isikut.