Tõlliste Vallavalitsuse 19. jaanuari istungil otsustati:

1) väljastada MTÜ-le Paju Pansionaadid ehitusluba Paju mõisa pargi rekonstrueerimiseks; 

2) väljastada Jaanikese Jahinduse OÜ-le projekteerimistingimused lasketiiru juurdeehituse projekteerimiseks; 

3) maksta toimetulekutoetust 4-le isikule;

4) lugeda talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks neli isikut, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas;

5) nõustuda Jaanikese külas Osolini kinnistuga piirneva 18480 m2 suuruse reformimata riigimaa erastamisega eelnimetatud kinnistu omanikule.