Tõlliste Vallavalitsuse 12. jaanuari istungil otsustati:

1) maksta vallaeelarvest ühekordset  küttetoetust kolmele üksi elavale vanurile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad; 

2) määrata ja maksta toimetulekutoetust 15-le isikule;

3) nõustuda 2010. aasta eelarves muudatuste tegemisega hallatavate asutuste siseselt üksikute kulualaliikide vahel;

4) muuta Tõlliste Vallavalitsuse 20.09.2006. a korraldust nr 165 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine“ seoses ümbermõõdistamisest tuleneva pindala muutumisega;

5) eraldada vallaeelarvest Tsirguliina Keskkooli õpilaste EOL SO noortelaagrisse sõidu transpordikulude kompenseerimiseks 41,15 eurot.