Tõlliste Vallavalitsuse 5. jaanuari istungil otsustati:

1) kiita heaks hajaasustuse veeprogrammi aruanne Jaanikese külas asuvale Tuuda kinnistule salvkaevu ja joogiveetorustiku rajamise ning vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamise kohta;  

2) väljastada OÜ-le Mammud ehitusluba tootmishoone püstitamiseks Iigaste külas asuvale Kraavi kinnistule;

3) nõustuda 2010. aasta vallaeelarve reservfondist vahendite suunamisega kokku 16 080 krooni suuruses summas seoses valla hoonete ja ruumide majanduskulude, valla bussi remondikulude ja tegevuskulude katmisega teiste omavalitsuste lasteaedades;

4) määrata ja maksta toimetulekutoetust 9-le isikule.