Tõlliste Vallavolikogu 13. detsembri istungil:

1) kinnitati maamaksust vabastamise kord ja summa suurus 2011. aastal.

Maamaksust vabastamiseks esitatakse Tõlliste Vallavalitsusele hiljemalt 21. jaanuariks 2011. a kirjalik avaldus.  Avalduses peab taotleja esitama järgmised andmed:

  1. ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja represseeritu tunnistuse või pensionitunnistuse number;
  2. alalise elukoha aadress;
  3. maksustatava krundi aadress;
  4. maakasutusõiguse ulatus;
  5. rendi- ja üüritulu aastas.

Vallavalitsusel on õigus maamaksust vabastada okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse alusel represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik ning riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema kasutuses olevalt elamumaalt kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

 2) algatati Valgamaa omavalitsuste ühtse jäätmekava koostamine;

3) võeti vastu Tõlliste valla 2010. a IV lisaeelarve summas 8 298 711,60 krooni;

4) muudeti 2010. aasta eelarvet seoses heitveekäitluse, saaste vähendamise, elamu- ja kommunaalmajanduse haldamiskulude, koolitoidu ja hoolekandeteenuste kuludega;

5) haridus- ja noorsootöö komisjoni uueks esimeheks valiti volikogu liige Sigrit Säinas.