Tõlliste Vallavalitsuse 8. detsembri istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 18-le isikule;

2) maksta sünnitoetust ühele isikule;

3) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kasutusluba Tõlliste külas asuva ehitise nimetusega: Pärdiku kinnistu liitumine elektrivõrguga, (Pärtle 0,4 kV õhu- ja maakaabelliinide) kasutuselevõtuks; 

4) lugeda talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kolm isikut, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas.