Tõlliste Vallavalitsuse 24. novembri istungil otsustati:

1) lugeda talvisel perioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks isik, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas;

2) jätta rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks;

3) maksta toimetulekutoetust 5-le isikule;

4) seada hooldus ühele raske ja ühele sügava puudega isikule;

5) aktualiseerida Tsirguliina alevikus ja Laatre alevikus asuvate liikluspindade nimed;  

6) nõustuda Sooru külas Kesk 11a asuva 1191 m2 suuruse maaüksuse erastamisega sellel asuva ehitise omanikele;

7) muuta Tõlliste Vallavalitsuse 20.01.2004. a korraldust nr 10 ja 23.09.2009. a korraldust nr 293 seoses riigi omandisse jäetavate maaüksuste pindalade täpsustumisega;

8) väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Tõlliste ja Jaanikese KPT tüüpi alajaamade ümberehitamiseks komplektalajaamadeks;

9) nõustuti 6000 krooni eraldamisega Valgamaa viie ja enamalapseliste peredele jõulupeo korraldamise kulude katteks. 

10) väljastati kirjalikud nõusolekud väikeehitiste püstitamiseks Tagula külas asuvale Kungla kinnistule ja Jaanikese külas asuvale Pääsukese 6 kinnistule;

11) tunnistati vastavaks 7 riigihankel „Tõlliste valla Sooru küla reoveepuhasti rekonstrueerimine“ osalenud pakkujat ning edukaks pakkumuseks tunnistati majanduslikult soodsaim AKTSIASELTS EVIKO pakkumus maksumusega 2 369 520 krooni.