Tõlliste Vallavalitsuse 10. novembri istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 8-le isikule;

2) väljastada projekteerimistingimused AS-le EVR Infra Valga-Petseri jaamavahe 531,911 km asuva raudteesilla ümberehituseks;

3) väljastada ehitise kasutusluba Tsirguliina Keskkooli hoonete kasutuselevõtuks põhikooli ja gümnaasiumi õppehoonetena; 

4) väljastada osaühingule Growup ehitusluba loomakasvatushoone, söödahoidla, sõnnikuhoidla ja loomakasvatusehitise juurde kuuluva juurdepääsutee ehitamiseks Väljaküla külas asuvale Matsi kinnistule.