Tõlliste Vallavalitsuse 3. novembri istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 14-le isikule;

2) arvestades Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekuga maksta ühekordset toetust viiele majanduslikult raskes olukorras olevale isikule; 

3) väljastada projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le Kooba Tare OÜ liitumiseks elektrivõrguga aadressil Rohtla kinnistu, Iigaste küla;

4) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kasutusluba Paju külas oleva ehitise nimetusega: Ojavere kinnistu liitumine elektrivõrguga, 0,4 kV maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks ning Laatre alevikus asuva ehitise nimetusega Sulevi ja Vildi 10/0,4 kV mastalajaamad, 0,4 kV maakaabelliinide kasutuselevõtuks;  

5) väljastada Kitse-Ado talule ehitusluba külmlauda ja koresöödahoidla ehitamiseks Tagula külas asuvale Sisaski kinnistule;

6) lugeda talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kolm isikut, kelle alaline elukoht ei asu Tõlliste vallas.