Tõlliste Vallavalitsuse 27. oktoobri istungil otsustati:

1) vabastada talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveost neli isikut;

2) väljastada Tõlliste vallale ehitise kasutusluba Laatre alevikus Iigaste mnt 6a kinnistul asuva mänguväljaku kasutuselevõtuks;

3) väljastada projekteerimistingimused Kooba Tare OÜ-le puurkaevu projekteerimiseks Iigaste külas asuvale Rohtla kinnistule;

4) eraldada vallaeelarve reservfondist OÜ-le Friiser Valga 2124,10 krooni seoses kütteõli mahuti paigaldamisega Laatre Vabaajakeskusesse ja OÜ-le Olor K.T 1189 krooni seoses ruuteri paigaldamisega Tsirguliina Lasteaeda.