Tõlliste Vallavalitsuse 20. oktoobri istungil otsustati:

1) maksta toimetulekutoetust 7-le isikule;

2) nimetada Tõlliste valla tiheasustusaladel üksikpuude raie loa väljastajaks maanõunik Leino Laul;

3) kinnitada puude raie loa vorm;

4) vabastada talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveost 1 isik.