Tsirguliina Lasteaed Õnnelind ja Sooru Lasteaed võtavad konkursi korras tööle:

  • lasteaiaõpetaja (2,0 ametikohta Tsirguliinas, 1,0 ametikohta Soorus),
  • assistendi (1,0 ametikohta Tsirguliinas)

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palun saata 22. maiks aadressil Nooruse 1, Tsirguliina, Valgamaa 68316 või tsirguliinala@gmail.com

Tõlliste Vallavalitsuse 13. oktoobri istungil otsustati:

1) maksta ühekordset  küttetoetust üksi elavale vanurile, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;  

2) maksta toimetulekutoetust 11-le isikule;

3) eraldada vallaeelarve reservfondist 4680 krooni Hilaris Soojustehnika OÜ-le seoses kütteõli mahuti soetamisega Laatre Lasteaia ja Laatre Vabaajakeskuse tarbeks ning 5800 krooni seoses õpetajate päeva seminari korraldamisega;

4) väljastada ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Sangaste raudteejaama alajaama 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks Tsirguliina alevikku;

5) nimetada Tõlliste Vallavalitsuse esindajaks Sooru Lasteaia pedagoogide atesteerimiskomisjoni Anu Tamm.