Tõlliste Vallavolikogu 11. oktoobri istungil:

1) kinnitati puude raie kord, mis reguleerib valla tiheasustusaladel asuvate puude, välja arvatud mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuu, raiumiseks loa taotlemist ning selle väljastamist.  

2) anti nõusolek vallavalitsuse käsutada oleva reservfondi suurendamiseks 100 000 krooni võrra.

3) kinnitati Tõlliste valla 2010. a III lisaeelarve tulude-kulude üldsummas 5 873 629,30 krooni.  

4) kuulati ära komisjonide esimeeste ülevaade revisjonikomisjoni tööst, arengu- ja eelarvekomisjoni tööst ning sotsiaalkomisjoni tööst.