Tõlliste Vallavalitsuse 29. septembri istungil otsustati:

1) maksta ühekordset sünnitoetust ühele isikule;

2) vabastada talviseks perioodiks korraldatud jäätmeveost 1 isik;

3) nõustuda Tsirguliina alevikus Tehnika tn 14 asuva tootmismaa ostueesõigusega erastamisega nimetatud maal asuva ehitise omanikule;

4) väljastada Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus’ele ehitusluba Valga-Antsla-Väljaküla fiiberoptilise kaabli II etapi ehitamiseks;

5) eraldada vallaeelarve reservfondist 600 krooni Tsirguliina Rahvamajale rahvusvahelise muusika- ja eakatepäeva tähistamiseks k.a 2. oktoobril.

6) hüvitada vastavalt valla lasteaedade hoolekogude ja Tõlliste Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 22.09.2010. a ettepanekule lasteaia toidukulu maksumus 29-le lasteaias käivale lapsele.