Tõlliste Vallavalitsuse 15. septembri istungil otsustati:

1) maksta kooliminekutoetust 14-le I klassi õpilasele;

2) maksta toimetulekutoetust 10-le isikule;

3) maksta küttetoetust ühele üksi elavale vanurile;

4) võimaldada erastada 350 m2 suurune piirnev reformimata riigimaa Tõlliste külas asuva Looduse 7 kinnisasjaga;

5) eraldada vallaeelarvest IV kvartali tegevustoetuseks 30 000 krooni MTÜ-le Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK;

6) väljastada ehitise kasutusluba Korijärve külas Veski kinnistul asuva tahkesõnnikuhoidla  ja Iigaste külas Kalda kinnistul asuva grillmaja kasutuselevõtuks.