Tõlliste Vallavolikogu 13. septembri istungil:

1. Tunnistati peremehetuks ehitiseks Paju külas asuv Vahtra elamu.

2. Nõustuti reservfondist raha eraldamisega Tsirguliina Keskkooli mööbli soetamiseks 67 056 krooni suuruses summas ja TPA OÜ-le seoses projekti „Tsirguliina Keskkooli tehnosüsteemide rekonstrueerimine“ juhtimisega 10 000 krooni suuruses summas.

3. Võeti vastu Tõlliste valla 2010. aasta II lisaeelarve tulude-kulude üldsummas 118081 krooni.

4. Otsustati jätta kehtima Tõlliste valla arengukava 2004+ ja anda Tõlliste Vallavalitsusele volitus uue koostamise alustamiseks.

5. Nõustuti loa andmisega METSATERVENDUSE OSAÜHING’ule Tagula külas asuva Ennu kinnistu II katastriüksuse omandamiseks.