Tõlliste Vallavalitsuse 11. augusti istungil otsustati:
1) eraldada vallaeelarvest Valgamaa Lasterikaste Perede Ühingule 3500 krooni vastavalt Tõlliste Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni 10.03.2010. a ettepanekule ning eelnimetatud ühingu 09.08.2010. a taotlusele;
2) eraldada MTÜ-le Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK III kvartali tegevustoetuseks 30 000 krooni;
3) anda nõusolek Muhkva külas asuva Laose 28,46 ha suuruse maaüksuse erastamiseks ja Iigaste külas asuva Kanistu 3,41 ha suuruse maaüksuse erastamiseks;
4) maksta toimetulekutoetuse vahenditest ühekordset toetust majanduslikult väga raskes seisus olevale isikule;
5) maksta toimetulekutoetust 11-le isikule;
6) väljastada Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le ehitusluba Pärdiku kinnistu elektrivõrguga liitumiseks.

Tõlliste Vallavalitsuse 18. augusti istungil otsustati:
1) maksta ühekordset sünnitoetust ühele perele;
2) maksta toimetulekutoetust 13-le isikule;
3) muuta Tõlliste Vallavalitsuse 21.10.1997. a korraldust nr 337 „Tsirguliina alevikus Nooruse tn 18 asuva maa erastamise tingimuste fikseerimine“;
4) anda nõusolek Tõlliste külas asuva Sangaste metskond 7 katastriüksuse jagamiseks kolmeks eraldi katastriüksuseks;
5) kiita heaks liitumistasu toetuse kasutamise aruanne Rampe külas Palu kinnistul asuva elamu elektrivõrguga liitumise kohta;
6) väljastada projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Tagula külas asuvale Kungla kinnistule;
7) kinnitada Tsirguliina Keskkooli keemia ja füüsika klasside sisustuse ning mööbli soetamiseks edukama pakkumuse väljaselgitamiseks moodustatud komisjoni otsus, millega tunnistati edukaks pakkumuseks hinnalt madalaim Kraft Mööbel OÜ esitatud pakkumus.