Teisipäev

25

Aprill

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 47 lõike 2, Tõlliste Vallavolikogu 23. septembri 2013. a määruse nr 15 „Tõlliste valla põhimäärus“ § 12 lõike 1 ja riigihalduse ministri 28.03.2017. a käskkirja nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument“ punkti 11.6. alusel, Tõlliste Vallavolikogu

OTSUSTAB:

1. Määrata 2017. a hajaasustuse programmi raames laekuvaid taotlusi hindama Tõlliste Vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjon.

2. Hindamiskomisjoni koosseis avaldada Tõlliste valla veebilehel aadressil www.tolliste.ee kahe nädala jooksul arvates taotlusvooru väljakuulutamisest.

3. Komisjonil juhinduda oma tegevuses ja taotluste hindamisel hajaasustuse programmi 2017. a programmdokumendist ja hindamisjuhendist, mis on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasustuse veebilehel.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

5. Käesoleva otsuse peale võib esitada 30 päeva jooksul vaide Tõlliste Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud otsusest teada saama või kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.