alert icon redHea veebilehe külastaja! Valga linna, Õru valla, Tõlliste valla, Taheva valla ja Karula valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Valga vald.

Omavalitsuse uus koduleht asub aadressil www.valga.ee

Ühinemisjärgse Valga valla veebileht täieneb jooksvalt ja hakkab täielikult toimima lähikuude jooksul. Kui te ei leia uue valla veebileheküljelt vajalikku infot, palume seda otsida endise omavalitsuse kodulehtedelt:
Valga linn / Taheva vald / Õru vald / Karula vald / Tõlliste vald

entk logo est rgb

Innove rajaleidja logo

1. ÜLDOSA

1.1 Ametikoha nimetus: abivallavanem

1.2 Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3 Allub: vallavanemale

1.4 Alluvad: koristaja, bussijuhid

 

2. AMETIKOHA  EESMÄRK

Juhindudes  Eesti Vabariigi kehtivatest normatiivaktidest, vallavolikogu määrustest ja otsustest, vallavalitsuse määrustest ja korraldustest, valla põhimäärusest ning käesolevast ametijuhendist  aidata kaasa valla majanduse väljatöötamisele, edasiarendamisele. Koordineerida valla asutuste  ja ettevõtete koostööd nende eesmärkide elluviimisel

 

3. TEENISTUSKOHUSTUSED

3.1 Vallavalitsuse  majandusküsimuste lahendamine.

3.2 Munitsipaalvarade valdamise, valitsemise, kasutamise ja käsutamise küsimuste lahendamine.

3.3 Elamu- ja kommunaalmajandusega seotud küsimuste lahendamine.

3.4 Valla transpordiga seotud  küsimused.

3.5 Päästeteenistusega seotud  küsimused

3.6 Ettevõtlusega  seotud  probleemid.

3.7 Ehitisregistri pidamine.

3.8 Teostada üldist ehitusjärelvalvet valla territooriumil. 

3.9 Väljastada ehitistega seotud lubasid.

3.10 Vallavalitsuse töökaitse- ja ohutustehnikaalaste küsimuste lahendamine.

3.11 Oma valdkonna dokumentide registreerimine dokumendiprogrammis Amphora.

4. ÕIGUSED

4.1 Esitada vallavolikogule ja – valitsusele ettepanekuid ehitus- ja planeeringualaste õigusaktide kehtestamiseks, muutmiseks ja tühistamiseks.

4.2 Algatada vallavalitsuse teadmisel läbirääkimisi lepingute, kokkulepete, pakkumiste sõlmimiseks.

4.3 Saada oma kohustuste täitmiseks vajalikku täiendkoolitust.

4.4 Esindada valda kõigis ehitusjärelvalve küsimustes, sõlmida lepinguid ja kokkuleppeid oma ametkoha pädevuse piires.

4.5 Saada vastavalt kehtestatud töösisekorraeeskirjadele, vallavalitsuse ja vallavolikogu vastuvõetud otsustele töötasu ja lisatasu.

4.6 Saada puhkust seaduses sätestatud alustel ja korras.

 

5. VASTUTUS

5.1 Vastutab isiklikult oma teenistuskohustuste õigeaegse ning kvaliteetse täitmise eest.

5.2 Vastutab vallavalitsuse töö tulemuslikkuse eest.

5.3 Vastutab ametisaladuste ja ametialaselt teatavaks saanud informatsiooni kaitsmise ja hoidmise eest.

5.4 Vastutab  oma tegevuse või tegevusetusega põhjustatud kahju eest vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

6. NÕUDED KVALIFIKATSIOONILE

6.1 Vähemalt kesk-eri haridus, juhtimisalane töökogemus.

6.2 Hea eneseväljendus- ja kuulamisoskus, oskus pidada läbirääkimisi.

6.3 Valmisolek  koostööks,  avatud suhtlemisoskus.

6.4 Oskus oma töös vajalikul tasemel arvuti kasutamine.

 

7. AMETIJUHENDI  MUUTMINE

Käesolevat ametijuhendit võib muuta abivallavanema ja vallavanema

kokkuleppel või vallavanema poolt enne uue abivallavanema töölevõtmist.