alert icon redHea veebilehe külastaja! Valga linna, Õru valla, Tõlliste valla, Taheva valla ja Karula valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Valga vald.

Omavalitsuse uus koduleht asub aadressil www.valga.ee

Ühinemisjärgse Valga valla veebileht täieneb jooksvalt ja hakkab täielikult toimima lähikuude jooksul. Kui te ei leia uue valla veebileheküljelt vajalikku infot, palume seda otsida endise omavalitsuse kodulehtedelt:
Valga linn / Taheva vald / Õru vald / Karula vald / Tõlliste vald

entk logo est rgb

Innove rajaleidja logo

1. ÜLDOSA

1.1   Ametikoha nimetus: sotsiaaltöö spetsialist

1.2   Ametisse nimetamine: vallavanem

1.3   Kellele allub: vallavanem

1.4   Alluvad: sotsiaaltöötajad

 

2. AMETIKOHA  EESMÄRK

Sotsiaaltöö juhtimine ja korraldamine Tõlliste vallas. Juhindub Eesti Vabariigi seadustest ja Tõlliste valla õigusaktidest

 

3 .TEENISTUSKOHUSTUSED

3.1 sotsiaalhoolekande korraldamine vallas;

3.2 valla elanike elukvaliteedi ning nende ühiskonnas toimetuleku ja osalemisvõime paranemisele kaasaaitamine, toimetulekutoetuste  arvestamine;

3.3 riiklike sotsiaalhoolekande programmide läbiviimisele kaasaaitamine vallas;

3.4 osalemine valla arengukava sotsiaalhoolekannet puudutava osa väljatöötamisel;

3.5 sotsiaalregistri pidamine sotsiaalministeeriumi poolt ettenähtud korras;

3.6 puuetega isikute sotsiaalhoolekanne, s.h. eestkoste ja invatranspordi korraldamine;

3.7 vanurite ja puudega isikute hooldusvajaduse hindamine ja hooldajatoetuse määramise ettepaneku tegemine vallavalitsusele;

3.8 hoolduse korraldamine perekonnas, järelevalve teostamine hooldaja tegevuse üle;

3.9 kodanike vastuvõtt sotsiaalhooldus ja –abi küsimustes;

3.10 kodanikele informatsiooni andmine pensioniseaduse rakendamise ja toetuste taotlemise ja määramise tingimuste kohta;

3.11 hoolekande tagamine vanuritele, järelvalveta ja vanemliku hoolitsuseta lastele;

3.12 vajadusel hooldekodusse vallakodanike paigutamise korraldamine;

3.13 vanurite abistamine küttepuude hankimisel;

3.14 hooldajatoetuse arvestamine ja aruandlus;

3.15 sotsiaalalaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamine vallavalitsusele ja vallavolikogule

3.16 sugulasi mitteomavate surnute matmise korraldamine;

3.17 sotsiaalkorterite üle arvestuse ja korra pidamine

3.18 alatisele sotsiaalkomisjonile materjalide ettevalmistamine;

3.19 koostöö sotsiaaltööga tegelevate asutuste ja organisatsioonidega

3.20 aruandluse korraldamine sotsiaalabi rahade kasutamise ja sotsiaalabi kohta;

3.21 dokumendiprogrammi  Amphora administreerimine;

3.22 arhiivi korrastamine, sh  õigusvastaselt võõrandatud varade toimikute arhiveerimine;       

3.23 asutuse juhi poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.                                                   

  

4. ÕIGUSED

4.1 saada puhkust seaduses sätestatud korras ja alustel;

4.2 koostada ja väljastada oma ameti pädevuse piires teatisi;

4.3 osaleda tööülesandeid käsitlevatel seminaridel, nõupidamistel;

4.4 saada oma tööks vajalikke töövahendeid, arvuti – ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel vastavalt vallavalitsuse rahalistele võimalustele.  

 

5. VASTUTUS

5.1 vastutab käesoleva ametijuhendiga ning samuti tema vahetu ülemuse poolt antud teenistusülesannete täpse, õigeaegse, kohusetundliku ja omakasupüüdmatu täitmise eest,

5.2 materiaalselt tema kasutusse antud vahendite säilimise, korrasoleku ja nende sihipärase kasutamise eest;

5.3 talle teenistusülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud informatsiooni, samuti teiste inimeste eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest.

6. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

6.1 kesk-eriharidus ja  sellele lisanduv sotsiaalalane täiendkoolitus;

6.2 omama arvutikasutamise oskust;

6.3 tundma ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivaid õigusakte ja asjaajamise korda ning oskama neid rakendada;

6.4 omama head suhtlemis-, väljendus- ja kuulmisoskust, oskama säilitada rahu   probleemsetes olukordades.

6.5 omab autojuhiluba;

6.6 ülevaate omamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse infosüsteemidest ning registritest.

 

7. AMETIJUHENDI  MUUTMINE

Ametijuhend kuulub läbivaatamisele ja muutmisele juhtudel, kui muutuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus ümber korraldada vallavalitsuse tööd.

Käesolevat ametijuhendit võib muuta sotsiaaltöö spetsialisti ja vallavanema kokkuleppel  või vallavanema poolt enne uue sotsiaaltöö spetsialisti töölevõtmist.