alert icon redHea veebilehe külastaja! Valga linna, Õru valla, Tõlliste valla, Taheva valla ja Karula valla ühinemise teel moodustus 22.10.2017 uus omavalitsusüksus – Valga vald.

Omavalitsuse uus koduleht asub aadressil www.valga.ee

Ühinemisjärgse Valga valla veebileht täieneb jooksvalt ja hakkab täielikult toimima lähikuude jooksul. Kui te ei leia uue valla veebileheküljelt vajalikku infot, palume seda otsida endise omavalitsuse kodulehtedelt:
Valga linn / Taheva vald / Õru vald / Karula vald / Tõlliste vald

entk logo est rgb

Innove rajaleidja logo

1. ÜLDOSA

1. Struktuuri nimetus: Tõlliste  Vallavalitsus

2. Ametikoha  nimetus: maakorraldaja

3. Ametisse nimetamine: vallavanem

4. Kellele allub: vallavanem

2. AMETIKOHA  EESMÄRK

1. Maakorralduse valdkonna küsimuste lahendamine  vallas.

3. TEENISTUSÜLESANDED.

1. Maakasutuse  arvestuse, eraldamise, mõõdistamisalase teabe edastamine  ning  maakasutusõiguse dokumentide  väljaandmise ühtse süsteemi loomine ja kontrollimine.

2. Maa  kasutamise  ja kaitse alastest õigusaktidest kinnipidamise  kontrollimine.

3. Valla   planeerimiskavade koostamisel osalemine.

4. Maa kasutada andmise ja äravõtmisega seotud õigusaktide projektide ettevalmistamine, eelnev kooskõlastamine ja esitamine vallavalitsuse istungile.

5. Maaregistriga seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmine.

6. Sildade, kraavide ja truupidega seotud objektide haldamise ning korrashoiu korraldamine.

7. Dokumentide ettevalmistamine maamaksu määramiseks.

8Oma valdkonna dokumentide registreerimine dokumendiregistris Amphora.

9Maa omamise, kasutamise ja maaga seotud dokumentide õigsuse kontrollimine.

10. Valla teede arvestuse pidamine, korrashoiu jälgimine ning remonttööde korraldamine, statistiliste aruannete koostamine ja esitamine.

11. Vallavalitsuse esindamine maa-ametis.

12. Konsultatsioonid maakorralduse küsimustes.

13. Valla heakorraküsimuste lahendamine.

14. Jäätmevaldajate registri haldamine, keskkonna-  ja jäätmemajandusprobleemide lahendamine.

15. Ühekordsete vallavanema poolt antavate ülesannete täitmine.

4. ÕIGUSED

1. Teha ettepanekuid maaseadusandluse rikkumises süüdi olevate isikute         vastutusele võtmiseks või vastava menetluse algatamiseks.

2. Teha ettepanekuid vallavalitsusele maa paremaks kasutamiseks.

3. Märkida dokumentidele ja projektidele oma eitav seisukoht koos vastavate põhjendustega.

4. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, arvuti- ja kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel.

5. Osaleda enesetäiendamise kursustel, teabepäevadel.

6. Saada vastavalt kehtestatud töösisekorraeeskirjadele,vallavalitsuse ja vallavolikogu vastuvõetud otsustele töötasu ja lisatasu.

7. Saada puhkust seaduses sätestatud alustel ja korras.

5. VASTUTUS

1. Maakorraldaja vastutab tema poolt väljaantavate dokumentide õigsuse ja oma ametiülesannete täitmise eest.

2. Käesoleva ametijuhendi  nõudmiste järgimata jätmise eest.

6. KVALIFIKATSIOONINÕUDED

1. Omama  vähemalt keskeriharidust.

2. Tundma ametikohast tulenevaid ülesandeid reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorda ning oskama neid rakendada.

3. Oskama töötada ametikohal vajalike arvutiprogrammidega.

4. Oskama suhelda ning suutma arusaadavalt edastada oma seisukohti nii suuliselt kui kirjalikult.

5. Omama üldisi teadmisi riigi põhikorrast ja kodanike õigustest ning tundma kohaliku omavalitsuse korraldust ja avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte.

7. AMETIJUHENDI MUUTMINE

1. Käesolevat ametijuhendit võib muuta üksnes vallavanema ja maakorraldaja kokku-leppe alusel või vallavanema poolt enne uue maakorraldaja töölevõtmist.